De leukste banen in de productie en logistiek

Inloggen

Privacyverklaring DDD Personeel

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.

In deze Privacy Verklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze websites gebruikt en/of je inschrijft bij People 21 B.V. en/of bij haar dochtermaatschappijen: DDD Personeel B.V., DDD Services B.V., DDD Personeel II B.V., DDD Personeel III B.V. Stay 21, Stipt Uitzendbureau, Q Uitzendbureau, People 21 Services B.V., Qualis Domum, Delta 21, Stipt Intermediair, Stipt Employment Services, Quality Uitzendbureau B.V. en Quality Uitzendbureau1, hierna gezamenlijk te noemen “People 21 B.V.” en waarom we deze gegevens verzamelen.

Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken.

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor People 21 B.V. van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en heldere transparante privacy statements. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Deze privacyverklaring sterkt ertoe u te informeren over deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
People 21 B.V., gevestigd aan De Brauwweg 20, te (3125 AE) Schiedam en is samen met haar dochtermaatschappijen die onder People 21 B.V. actief zijn aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens,
People 21 B.V. is daarom de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van deze privacyverklaring vallen.  People 21 B.V. stelt als verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en de middelen voor de verwerkingen vast en is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke eisen. 

People 21 B.V. schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. People 21 B.V. blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt People 21 B.V. contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.            

Verzamelen van persoonsgegevens is dit van toepassing?
Wij verzamelen persoonsgegevens van:
- bij bezoekers en gebruikers van de website
- bij
sollicitanten, (potentiële) kandidaten, deelnemers van klanten of andere personen;

Als u onze website bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website of app gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

De informatie verwerken we:
-met jouw toestemming;
-om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;


Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, advies, planning en personeels- en salarisadministratie.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
People 21 B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. People 21 B.V. verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door People 21 B.V.:

 • Om contact met u te kunnen opnemen
 • Om u informatie te sturen
 • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, waaronder, doch niet beperkt tot, arbeidsovereenkomsten en inleenovereenkomsten
 • Voor het uitvoeren van de administratie
 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van kandidaten, werknemers, leveranciers, klanten/opdrachtgevers en overige relaties van en betrokkenen bij People 21 B.V. te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de geldende privacywetgeving mag People 21 B.V. alleen persoonsgegevens verwerken indien de verwerking berust op een wettelijke grondslagen. People 21 B.V. hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst
 • Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving)
 • Op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet- en regelgeving en uw privacy dit toelaten.

Bewaarbeleid

Waar en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

U kunt uw persoonsgegevens op meerdere manieren met People 21 B.V. delen, bijvoorbeeld door:

 • Je onze website bezoekt
 • U in te schrijven voor werk onze vestigingen
 • Te solliciteren via onze website
 • Een arbeidsovereenkomst met ons aan te gaan
 • Je via een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.
 • Communicatie met People 21 B.V. over een dienst, bijvoorbeeld de vragen die u ons hebt gesteld of verzoeken die u hebt ingediend
 • Per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opnemen met één van de medewerkers van People 21 B.V.
 • Deel te nemen aan een sociale-media-activiteit (door bijvoorbeeld op 'Vind ik leuk' of 'Delen' te klikken) of u via uw social media account aan te melden
 • Cookies die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze websites bezoekt

Waarom verzamelen we gegevens en welke gegevens verzamelen wij?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren.
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Zodra je gegevens aan ons verstrekt, door het invullen van een formulier, doen van een sollicitatie of inschrijving, verwerken wij die gegevens die je aan ons verstrekt.  

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder; bemiddeling, uitzenden, advies, planning en personeels- en salarisadministratie.

Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten en/of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Welke persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken we?

Wij verwerken ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar dienst verlenen of opdrachten uitvoeren en referenten en andere instanties waarmee People 21 B.V. een zakelijke relatie onderhoudt. Doorgaans betreft dit de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de zakelijke relatie te onderhouden en/of het aangaan van een opdrachtovereenkomst.

Als u zich bij ons inschrijft, verzamelen we de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Geslacht
 • Uw werkervaring en gevolgde opleidingen en trainingen
 • Eventuele verstrekte referenties of getuigschriften (en evt. kopie voorkant rijbewijs)
 • Uw motivatie
 • Burgerlijke staat
 • Beschikbaarheid
 • Foto of video (op vrijwillige basis)

Vanaf het moment dat u voor ons gaat werken:

 • BSN
 • Kopie ID-bewijs, werkvergunning
 • Bankrekeningnummer
 • Nationaliteit
 • Overige gegevens benodigd voor het voeren van een personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Inloggegevens persoonlijke account

Cookies en automatische belsuitvorming

Uitwisseling van persoonsgegevens
1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen People 21 B.V.

People 21 B.V. kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen en dochterondernemingen die onder People 21 B.V. vallen.

People 21 B.V. ziet erop toe dat binnen haar afdelingen en ondernemingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.

People 21 B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten People 21 B.V.

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich brengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties, zoals opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen. Voor zover u hiervoor geen expliciete toestemming heeft verleend of hiervoor geen wettelijke verplichting bestaat, geschiedt deze uitwisseling van gegevens slechts indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en People 21 B.V. of indien People 21 B.V. bij deze uitwisseling een gerechtvaardigd belang heeft waarbij People 21 B.V. uw privacybelang altijd laat meewegen of in overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Voor zover noodzakelijk zal People 21 B.V. met derden een verwerkersovereenkomst sluiten.

3. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Nederland

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland. People 21 B.V. heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waar People 21 B.V. passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking
People 21 B.V. geeft onder voorwaarden toegang aan derden, zijnde betalende opdrachtgevers, zodat de database van People 21 B.V. op een beperkt aantal persoonsgegevens kan worden doorzocht op geschikte kandidaten. Deze opdrachtgevers zijn: werkgevers, recruiters, werving- en selectiemanagers, headhunters, personeelsfunctionarissen etc. Je kunt te allen tijde je cv uit de databank verwijderen indien je hier geen prijs (meer) op stelt.

People 21 B.V. gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van People 21 B.V. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot jou herleidbaar zijn. People 21 B.V. zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacy Verklaring worden genoemd, je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming. 

Beveiliging van persoonsgegevens
People 21 B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is People 21 B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Wijziging

Bewaren van persoonsgegevens
People 21 B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Kandidaten (indien je niet voor People21 B.V. hebt gewerkt)
Uw gegevens (CV, opleiding, werkervaring e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor People 21 B.V. hebt gewerkt. U krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact bericht van ons dat je bij ons staat ingeschreven.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u hiervoor een mail sturen naar info@people21.eu

Cookies en automatische besluitvorming
Wat zijn cookies?
 Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van People 21 B.V. kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. People 21 B.V. plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we jouw voorafgaande toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om  alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op ander websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser. 

Onze websites maken gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, accountnummer, de pagina’s die je bezoekt op People 21 B.V. De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken (ingelogde gebruikers bijhouden, sessie informatie etc.) Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook gebruikt wordt om onze website te optimaliseren. People 21 B.V. plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming 
People 21 B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van People 21 B.V.) tussen zit. 

Doorgifte aan het buitenland 
People 21 B.V. maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken. Ook maakt People 21 B.V. gebruik van Visual Website Optimizer. People 21 B.V. kiest deze partijen zorgvuldig en tracht uitsluitend te werken met partijen die de Europese regelgeving m.b.t. Privacy in acht te nemen.

 

 

Vragen en feedback

Uw privacy rechten
Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens
U kunt ons op elk gewenst moment via info@people21.eu dan wel per brief gericht aan: De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via info@people21.eu dan wel per brief op het adres: De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam indienen.

Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm op vragen via info@people21.eu. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.

Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via info@people21.eu dan wel per brief op het adres De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten
Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed u verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten via het e-mailadres info@people21.eu.

Aansprakelijkheid 
Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan People 21 B.V. er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan People 21 B.V. instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. People21 B.V. sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van People 21 B.V. People 21 B.V. is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt People 21 B.V. zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Wijzigingen
People 21 B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen People 21 B.V. en een betrokkene.

Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Volg ons op instagram

DDD Personeel B.V. Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om de website te verbeteren en om gepersonaliseerde inhoud en advertenties aan te bieden. Met deze cookies verzamelen wij en onze partners informatie over jou en volgen we jouw internetgedrag binnen, en mogelijk ook buiten onze website. Wij bouwen zo jouw persoonlijke profiel op. Hiermee passen wij onze website en communicatie aan op jouw voorkeuren. Ook kunnen we zo gerichte advertenties laten zien op basis van jou recente internetgedrag. Via ‘cookie-instellingen’ kun je ook zelf instellen welke cookies we plaatsen. Je kunt je toestemming altijd wijzigen of intrekken.